Thời gian quả chạy nhanh thật, mới thoắt một cái đã sắp hết hạn nộp đồ án tốt nghiệp rồi (16/04), thế mà mình chưa làm được gì mới ác chứ. Thời gian đi làm đã chiếm hết thời gian làm đồ án tốt nghiệp của mình. Mà công việc cũng ác thật, đúng lúc mình cần chạy nước rút cho đồ án tốt nghiệp thì cũng là lúc mà phòng dự án của mình phải tăng ca cho dự án lớn. Tối phải làm về khuya, làm về mệt rồi chẳng muốn làm bài nữa. (Quên, một thông tin mới sau khi đi làm mình đã chuyển phòng. Lúc trước mình làm ở phòng kỹ thuật, sau đó mình chuyển sang phòng dự án và phát triển sản phẩm – chính thức từ cuối tháng 3).

Không biết mình có kịp để nộp bài không nữa, Cố lên nào.