Ba ơi, cái gì đó ba? Bi chỉ lên chùm dây điện thoại ngoài đường hỏi.

– Ba: Dây điện thoại đó con.

– Bi: Dây điện thoại để làm gì ba?

– Ba: Dây điện thoại dẫn đến nhà mọi người?

– Bi: Dẫn đến để làm gì ba?

– Ba: Để nối vào cái điện thoại con.

– Bi: Cái điện thoại gì ba?

– Ba: Cái điện thoại bàn đó con.

– Bi: Cái điện thoại bàn là gì ba.

– Ba: Là cái điện thoại để trên bàn. hixhix, đến đây bắt đầu đúi rồi.

– Bi: Điện thoại di động là gì ba?

– Ba: Điện thoại di động là cái điện thoại mình có thể cầm theo giống của ba nè.

– Bi: Điện thoại di động là gì ba?

– Ba: Ba nói rồi mà.

– Bi: Điện thoại di động Tiếng anh ấy.

– Ba: à. Mô bai phôn.

– Bi: uhm, đúng rồi đó.

– Ba: Vậy điện thoại di động là gì?

– Bi: Mô bai phôn :D