Bi-Bo: Về đến nhà rồi!

Mẹ: Nhà ai zợ?

Bi: Nhà của bi.

Bo: Không phải, nhà của Bo mà.

Mẹ: Không phải, nhà của ba mẹ đó.

Bi: Vậy nhà của Bi đâu?

Mẹ: Mốt lớn giống ba mẹ thì Bi mua nhà của Bi.

Bi: Không, Bi thích mua đồ chơi, không thích mua nhà đâu.

Mẹ: Vậy bi mua đồ chơi với mua nhà luôn.

Bi: Không, bi không thích mua nhà đâu.

Mẹ: Sao vậy?

Bi: Bi thích ở chung nhà với ba mẹ thôi.

Mẹ: Sao vậy?

Bi: Vì Bi yêu ba mẹ lắm. :)