… …

Bi: Ba ơi, ở lớp bạn nào chọc con là con la bạn đó. Ở nhà em Bo mà chọc con con cũng la em Bo luôn.

Ba: Sao lại la, con chỉ cần nói nhẹ là các bạn và em nghe thôi.

Bi: Sao lại nói nhẹ?

Ba: Thì mình nói nhẹ, em Bo sẽ nghe. Mình mà la lớn là em càng không nghe đó. Với lại la lớn là không tốt, cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi.

Bi: Vậy ba mẹ có la con ko? (hixhix, bị gài. Đến đây thì không biết phải trả lời sao vì thường ngày cũng hay la Bi vì không nghe lời)
Ba: Ba cũng sẽ nói nhỏ nhẹ, nhưng nếu ba nói nhỏ nhẹ con có nghe lời ba ko?
Bi: Dạ có.