Trong quá trình làm việc với SQL Server, đôi khi bạn cần hiển thị danh sách database cùng với vị trí lưu trữ các file Data, Log của các Database đó.
Đây là Query sẽ trả về kết quả mong muốn.

SELECT
  db.name AS [DB Name],
  mf.name AS [Logical Name],
  type_desc AS [File Type],
  Physical_Name AS [Location]
FROM
  sys.master_files mf
INNER JOIN 
  sys.databases db ON db.database_id = mf.database_id