Một số Database của tôi bị lỗi 9001 khi thực hiện thao tác dữ liệu (Insert, update). Tôi kiểm tra thì thấy thuộc tính Auto Close đang là True. Tôi cố chuyển nó sang False nhưng không được. Sau khi nghiên cứu, thì đây là cách tôi giải quyết.

  1. Click phải vào Database, chọn Tasks -> Take Offline. Nếu quá trình Take offline bị treo, vui lòng xem hướng dẫn sau: SQL Server - "Take offline" database bị treo
  2. Sau đó Click phải lại vào Database, chọn Tasks -> Bring Online
  3. Click phải, chọn Properties. Trong màn hình Database Properties, chọn Options. Sau đó thiết lập thuộc tính Auto Close về False là xong.