Trong quá trình quản lý Cơ sở dữ liệu MS SQL Server, tôi cần kiểm tra thuộc tính bất kỳ của tất cả Database đang có trong MS SQL Server. Đây là câu truy vấn làm việc này:

SELECT name, 
       DATABASEPROPERTYEX(name, 'IsAutoClose')
FROM   master.dbo.sysdatabases

Tham khảo thêm tại đây mssqltips.com