Đôi khi vì lý do gì đó bạn cần thay đổi đường dẫn Local path đã được map bởi Team Foundation Server Source control. Để thực hiện việc này, bạn mở Visual Studio, vào File / Source Control / Workspaces.

Trên cửa sổ Manage Workspaces, bạn chọn Workspace cần thay đổi, nhấn Edit ..., chương trình hiển thị màn hình Edit Workspace

Trên màn hình này, bạn thay đổi đường dẫn mới tại cột Local Folder