Khi ta dev website bằng ASP.NET, test thử trên localhost thì chạy rất tốt. Tuy nhiên, khi host website này trên web-hosting mà có nhiều website cùng chạy thì thường gặp phải lỗi sau:

Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.

Bạn có thể giải quyết lỗi trên bằng cách thêm dòng cấu hình sau vào giữa thẻ <system.web> trong file web.config

<system.web>
<pages enableViewState="false" />
</system.web>

Tuy nhiên, việc disable ViewState sẽ khiến cho website của bạn kém bảo mật hơn.
Một cách khác là thêm machineKey vào file cấu hình.

<system.web>
<machineKey validationKey="CB6A48DD7D192C2576A368D8322BA41C74B8304225DB5DD6C80CC1F3DC33F427BCFCF7ED7CAA947AF863B2A3C16E3D5B9E20525023062C9B277D9FB03A811F5D" decryptionKey="BC3570D4D14569DA4C3BC4F2927F61AF751740EE6FE6DACBFC2A0AD8D8ACCEC8" validation="SHA1" decryption="AES" />
</system.web>

Để sinh machineKey, bạn có thể sử dụng các tools miễn phí:

http://tek.dev.eten.vn/dotNet/MachineKeyGenerator/
http://www.developerfusion.com/tools/generatemachinekey/