Trong quá trình deploy ứng dụng có sử dụng SignalR lên server IIS. Từ client (reactjs,javascrip ... ) kết nối lên sẽ gặp lỗi Error during WebSocket handshake: Incorrect 'Sec-WebSocket-Accept' header value trong console.

Giải quyết bằng cách:
Cài đặt WebSocket Protocol trên server.

  • Vào Server Manager, Add Roles and Features
  • Chọn Web Server > Application Development > Websockets Protocol