Sử dụng Fn key trong Vmware Fusion

Tôi dùng Macbook, cài đặt đặt và sử dụng hệ điều hành Windows thông qua VMWare Fusion. Macbook pro sử dụng các tổ hợp phím Fn+Funtions để thực hiện một số chức năng. Ví dụng Fn+F12 để hiển thị Dashboard.

Trong Windows, tôi muốn sử dụng chức năng của phím F12 hay các phím Funtions khác. Tôi làm như sau:

  • Mở của sổ Settings của máy ảo windows bằng cách vào menu Virtual Machine -> Settings hoặc nhấn tổ hợp phím command + E
  • Vào Keyboard & Mouse
  • Chọn Profile bạn đang sử dụng và vào Edit profile (biểu tượng hình răng cưa)
  • Trên màn hình Keyboard & Mouse, bạn chọn Mac Host Shotcuts
  • Bỏ tùy chọn Enable Mac OS Keyboard Shortcuts