Sql Server Attach Database với File Mdf

Như bạn biết, khi tạo mới Database trong SQL Server, sẽ có ít nhất 2 file được tạo ra trên đĩa cứng (MDF và LDF).

Nếu bạn nhận được chỉ với file MDF của database, hãy thực hiện lệnh sau đây để attach database đó vào SQL Server nhé.

USE [master]
GO
EXEC sp_attach_single_file_db @dbname='tên db',
@physname=N'Đường dẫn tới file .mdf'

Ví dụ, bạn có file Northwind.mdf trong thư mục C:\DbTest, bạn chạy lệnh sau để attach database vào:

USE [master]
GO
EXEC sp_attach_single_file_db @dbname='Northwind',
@physname=N'C:\DbTest\Northwind.mdf'