Restore Mssql Database sử dụng Sql Scripts T-Sql

Theo cách thông thường, để restore Database MSSQL server từ file backup, chúng ta thường sử dụng giao diện đồ họa của SQL Server Management Studio (SSMS). Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà không thể mở hoặc trên máy chưa có sẵn SSMS. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các để restore database MSSQL từ file backup mà không cần sử dụng SSMS.

  • Bước đầu tiên chúng ta cần làm là lấy danh sách file logic từ bản backup
RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = 'D:\FileBackup.bak'

  • Sau khi có được tên file logic (từ cột LogicalName), chúng ta sử dụng nó trong việc Restore Database.
-- Thiết lập Database đơn người dùng
ALTER DATABASE DBName
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

-- Restore
RESTORE DATABASE DBName
FROM DISK = 'D:\FileBackup.bak'
WITH MOVE 'DBLogicalNameMDF' TO 'D:\DBMDFFile.mdf',
MOVE 'DBLogicalNameLDF' TO 'D:\DBMDFFile.ldf'

-- Thực hiện lệnh sau để thiết lập Database đa người dùng
ALTER DATABASE DBName SET MULTI_USER

Chúc bạn thành công!