Round Up hoặc Round Down Trong Sql Server

Trong Excel, ngoài hàm ROUND để làm tròn số thì Microsoft còn cung cấp cho chúng ta các hàm ROUNDUP và ROUNDDONW để làm tròn lên hoặc xuống đối với 1 số. Ví dụ ROUNDUP(13.1135,2) = 13.1.

Với MS Sql Server, chúng ta không có hàm làm tròn lên hoặc xuống nhưng có thể dễ dàng làm được điều này bằng các sử dụng hàm CEILING và FLOOR để lấy giá trị trần và giá trị sàn của một số.

DECLARE @value decimal(10,2)
SET @value = 50.516171
SELECT ROUND(@value, 2) RoundNumber
SELECT CEILING(@value) CeilingNumber
SELECT FLOOR(@value) FloorNumber

Hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.