Recent Posts

Thiết kế form tốt hơn

Ngày nay chúng ta thường bắt gặp form trên internet. Chúng ta đều phải đi qua form trước khi mua hàng online, hoặc khi đăng ký để nhận thông báo, vào mạng xã hội và tham gia vào các diễn đàn.

Một số static generator sử dụng để viết document

Một số opensource Static generator sử dụng để viết tài liệu kỹ thuật, user guide … Mkdocs (https://www.mkdocs.org/) Slate (https://github.com/slatedocs/slate) Docusaurus (https://docusaurus.io) docsify (https://docsify.js.org/) Daux.io (https://daux.io) mdBook Ngoài ra còn có thể sử dụng một số static sites generator khác như: jekyll, hugo, react-static…

Sửa lỗi khi deploy ứng dụng chạy SignalR lên server IIS

Trong quá trình deploy ứng dụng có sử dụng SignalR lên server IIS. Từ client (reactjs,javascrip … ) kết nối lên sẽ gặp lỗi Error during WebSocket handshake: Incorrect 'Sec-WebSocket-Accept' header value trong console.

The Best Way to Install Node Js Npm and Yarn on Mac Osx

The best way to install Node.js on Mac is nvm. https://github.com/creationix/nvm You can use the install script for nvm installation. $ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.6/install.sh | bash relaunch your Terminals and check nvm version $ nvm --version

MAY ĐO PHẦN MỀM

Mình đọc được khái niệm “may đo phần mềm” lần đầu tiên cách đây cũng phải hơn chục năm trên tạp chí PCWorld khi còn đang đi học. Khái niệm sử dụng để chỉ về việc xây dựng hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin theo đặc thù của doanh nghiệp.