Recent Posts

19 phương pháp bán hàng thông minh cho doanh nghiệp SaaS

Ngành công nghiệp SaaS đang cực kỳ bùng nổ và dự kiến ​​sẽ đạt mức quy mô 85 tỷ đô la vào cuối năm nay. Nhìn vào những doanh nghiệp Saas mới xuất hiện trên thị trường có thể thấy rõ được mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Thiết kế form tốt hơn

Ngày nay chúng ta thường bắt gặp form trên internet. Chúng ta đều phải đi qua form trước khi mua hàng online, hoặc khi đăng ký để nhận thông báo, vào mạng xã hội và tham gia vào các diễn đàn.

Một số static generator sử dụng để viết document

Một số opensource Static generator sử dụng để viết tài liệu kỹ thuật, user guide … Mkdocs (https://www.mkdocs.org/) Slate (https://github.com/slatedocs/slate) Docusaurus (https://docusaurus.io) docsify (https://docsify.js.org/) Daux.io (https://daux.io) mdBook Ngoài ra còn có thể sử dụng một số static sites generator khác như: jekyll, hugo, react-static…

Sửa lỗi khi deploy ứng dụng chạy SignalR lên server IIS

Trong quá trình deploy ứng dụng có sử dụng SignalR lên server IIS. Từ client (reactjs,javascrip … ) kết nối lên sẽ gặp lỗi Error during WebSocket handshake: Incorrect 'Sec-WebSocket-Accept' header value trong console.

The Best Way to Install Node Js Npm and Yarn on Mac Osx

The best way to install Node.js on Mac is nvm. https://github.com/creationix/nvm You can use the install script for nvm installation. $ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.6/install.sh | bash relaunch your Terminals and check nvm version $ nvm --version