Một số static generator sử dụng để viết document

Một số opensource Static generator sử dụng để viết tài liệu kỹ thuật, user guide …

Ngoài ra còn có thể sử dụng một số static sites generator khác như: jekyll, hugo, react-static…